530 764 595
Ludwika Ślaskiego 1/10
87-100 Toruń

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych

Model obliczeniowy ściany - 2 rozwiązania

Wymagania Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. – Dz.U.2015.0.1422 t.j. współczynnik przenikania ciepła Umax dla budynku mieszkalnego przy ti > 16°C dla ścian zewnętrznych wynosi 0,23 W/m2*K i obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Normy dotyczące współczynnika przenikania ciepła […]

Czytaj więcej »